โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 9 Project 2 7 2 0
2024 การทำบริสุทธิ์และคุณสมบัติของเอนไซม์ลีแวนซูเครสจากเชื้อ Bacillus subtilis TISTR 001 เพื่อการผลิตน้ำตาลแลคโทซูโครส หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำตาลแลคโทซูโครสเพื่อเป็นน้ำตาลฟังก์ชันเพื่อสุขภาพ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 โครงการติดตามประเมินผลและขยายผลโครงการวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2015 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 2 0
2014 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 การเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชลล์ตรึงเชื้อรา Rhizopus oryzae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2010 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 5 13 6 0
2023 ศูนย์กลางความรู้และเทคโนโลยีด้านอ้อยและน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2022 แผนงานการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรม กลุ่มเรื่อง อ้อยและน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2021 การศึกษาแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตรในภูมิภาคเอเซีย หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2020 โครงการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานบูรณาการวิจัยมุ่งเป้ากลุ่มเรื่องอ้อยและน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
2017 การวิเคราะห์สมรรถนะวิจัยเพื่อปฏิรูปการบริหารจัดการงานวิจัย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การพัฒนากระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกันเพื่อการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 1 0
2016 การพัฒนากระบวนการเพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลิน่าแบบสองขั้นตอนเพื่อผลิตโพลิแซคคาไรด์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 การเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็กแบบมิกโซโทรฟิกเพื่อผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การประยุกต์ใช้โปรไบโอติกที่ห่อหุ้มเซลล์ด้วยพรีไบโอติกร่วมกับอัลจิเนตในเครื่องดื่มสมุนไพรไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การเปลี่ยนเป็นน้ำตาลพร้อมกับการหมักกรดแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังโดยเชลล์ตรึงเชื้อรา Rhizopus oryzae ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2013 การเปรียบเทียบการไฮโดรไลซิสระหว่างเอทิวแลกเตดและบิวทิวแลกเตดสำหรับการทำกรดแลกติกให้บริสุทธิ์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การผลิตไบโอเอทานอลจากลำต้นปาล์มโดยการตรึงเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae Sc90 ในกระบวนการย่อยเป็นน้ำตาลและหมักพร้อมกัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 0 0
2013 การลดการปนเปื้อนจากแบคทีเรียโดยใช้ยีสต์ทนกรดที่คัดแยกได้ในประเทศไทยเพื่อใช้สำหรับการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2013 การเกิดกรดอินทรีย์ระเหยในกระบวนการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2011 การปลูกเพื่อใช้ประโยชน์จากพืชแก่นตะวัน (Jerusalem Artichoke) ผู้ร่วมวิจัย โครงการวิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาคุณภาพและโครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพเชิงบูรณาการเพื่อการแข่งขัน 0 2 3 0
2011 การคัดเลือกสายพันธุ์สาหร่ายขนาดเล็กที่มีปริมาณน้ำมันสูงเพื่อการผลิตไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2010 การพัฒนาการป้อนสับสเทรตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไซลิทอลในกระบวนการหมัก หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2010 สภาวะที่เหมาะสมในกระบวนการพรีทรีตเม็นท์ของชีวมวลประเภทลิกโนเซลลูโลสเพื่อการผลิตไบโอเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 2 2 0
2000 หน่วยปฏิบัติการวิจัยการหมักผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแบบแห้ง ผู้ร่วมวิจัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 27 Project 2 23 2 0
2019 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2018 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2017 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 ประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2016 โครงการประสิทธิภาพและราคาของน้ำอ้อยเพื่อใช้ในการผลิตเอทานอล ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2016 โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่มสาขาอุตสาหกรรมน้ำตาล ผู้ร่วมวิจัย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 0 0 0 0
2015 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2014 สำนักประสานงานชุดโครงการ "อ้อยและน้ำตาล" หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2014 การศึกษาผลของกรดอินทรีย์ระเหยง่าย (Organic Volatile Acid, OVA) ในกระบวนการหมักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเอทานอลจากกากน้ำตาล หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
2013 สำนักประสานงานชุดโครงการ"อ้อยและน้ำตาล วช.-สกว." หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 0 0 0
2012 การวิเคราะห์เดกแตรนในอุตสาหกรรมน้ำตาล หัวหน้าโครงการ Amano Enzyme Inc. 0 1 0 0
2012 การประยุกต์ใช้เอนไซม์เดกเตรนเนสเพื่อย่อยเดกเตรนในกระบวนการผลิต หัวหน้าโครงการ บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาลทราย จำกัด 0 1 0 0
2012 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 0 0 0 0
2011 การพัฒนาผลิตปุ๋ยชีวภาพ Azotobacter vinelandii ร่วมกับกากหม้อกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจนสำหรับอ้อย หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
2010 การปรับปรุงคุณภาพของอินทรีวัตถุและแร่ธาตุในน้ำกากส่า (Vinasse) ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ (Biogertilizers) โดย Azotobacter vinelandii หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2010 การพัฒนาระบบและการทดสอบการย่อยสลายทางชีวภาพเบื้องต้นสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 14855-2 หัวหน้าโครงการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 0 1 0 0
2010 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำตาลในโรงงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตน้ำตาลทรายขาวขั้นตอนเดียว ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนำตาลทราย กระทรวงอุคสาหกรรม 0 0 0 0
2009 การผลิตไซรัปกล้วยตากเพื่อสุขภาพ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2008 การผลิตน้ำเชื่อมมอลโทสจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเอนไซม์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0
2008 การพัฒนากรรมวิธีการผลิตแป้งอินูลินและอินูโลโอลิโกแซ็กคาไรด์ทางอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
2008 การผลิตน้ำตาลฟรุกโทโอลิโกแซ็กคาไรด์จากน้ำตาลซูโครส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท มิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด 0 0 1 0
2006 การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอ็มไซม์อะไมเลสจากเชื้อรา โดยวิธีใช้รังสีแกมมาเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
2006 การหมักเชื้อ LAB ในน้ำมะพร้าวและเศษเหลือจากโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งกระบวนการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 0 0 0
2006 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการหมักระดับอุตสาหกรรมของเชื้อในโครงการต่างๆ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 0 14 0 0
2006 การจัดทำระบบสารสนเทศวิชาการด้านความปลอดภัยอาหาร ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 0 0 0 0
2006 การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 1 1 0
2004 กระบวนการหมักกรดแอลแลกติกจากแป้งมันสำปะหลังด้วยเชื้อรา Rhizopus oryzae KPS 106 ด้วยระบบตรึงเซลล์ ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ 1 2 0 0