การปรับปรุงความสามารถในการย่อยแป้งดิบของเอ็มไซม์อะไมเลสจากเชื้อรา โดยวิธีใช้รังสีแกมมาเพื่อใช้ในการผลิตแอลกอฮอล์