การผลิตไซลิทอลโดยเซลล์ที่ถูกห่อหุ้มด้วยลิควิดอิมัลชันเมมเบรน

Publish Year International Journal 1
2009 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exฤทธิกร ชายน้อย, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exYusuf Chisti, "Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated yeast cells", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, ปีที่ 84, ฉบับที่ 8, สิงหาคม 2009, หน้า 1218-1228
Publish Year National Conference 1
2007 exฤทธิกร ชายน้อย, inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "Xylitol production by liquid emulsion membrane encapsulated cells", Proceedings TRF-master Research Project (Science and Technology), , 20 - 22 เมษายน 2007, ชลบุรี อื่นๆ ประเทศไทย
Publish Year International Trademark 1
2012 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exฤทธิกร ชายน้อย, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, "กรรมวิธีการผลิตไซลิทอลด้วยเซลล์ตรึงเยื่อเมมเบรนเหลว", Kasetsart University, 2012