Person Image

Administration

Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 17 16 0 0
2018 การเพิ่มผลผลิตเห็ดตระกูลนางรมโดยใช้ยีสต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การใช้แสงยูวีพัลส์เพื่อเพิ่มวิตามินดีในเห็ดเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 การรวบรวมสายพันธุ์และศึกษาศักยภาพการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่าบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2015 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของแทนนินจากผลพลับที่มีต่อการควบคุมโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 การศึกษาการเป็นปฏิปักษ์ของราเอนโดไฟท์จากต้นพลูคาวต่อราสาเหตุโรคพืชและการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2014 สารสกัดจากเห็ดและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 5 8 0 0
2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2020 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุเห็ดฟางในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค Genome Shuffling หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 22 Project 9 7 0 0
2018 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2018 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การพัฒนาเชื้อแบคทีเรียไปเป็นผลิตภัณฑ์ลดเชื้อราแข่งขันในโรงเรือนเพาะเห็ดฟางและราโรคพืชบางชนิด หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
2017 การเพิ่มคุณภาพของเห็ดหัวลิงโดยการปรับวัสดุเพาะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2017 การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการต้านเซลล์มะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 แบคทีเรียที่คัดแยกจากเห็ดและความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของเห็ด หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 0 1 0 0
2016 ยีสต์ที่คัดแยกได้จากเห็ดและความสามารถในการเพิ่มผลผลิตเห็ด หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
2015 การศึกษาการเป็นปฏิปักษ์ของราเอนโดไฟท์จากต้นพลูคาวต่อราสาเหตุโรคพืชและการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 สารสกัดจากเห็ดและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2015 การประยุกต์ใช้เชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุม Phytophthora sp. และ Erwinia chrysanthemi ในกล้วยไม้สกุลหวาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
2014 การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติของโคโพลิเมอร์ประจุบวก แบบสายโซ่กิ่งรูปหวี ที่มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์สำหรับซีเมนต์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2012 ผลของสารสกัดหยาบจากเห็ดต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
2012 การเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา 0 2 0 0
2012 การตรวจหาการผลิตเอนไซม์โดยเชื้อราที่แยกได้จากลำไส้ปลวกเลี้ยงรา หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิืทยา 0 0 0 0
2012 การศึกษาความสามารถในการทนต่อสารประกอบโลหะหนักของเชื้อราที่แยกได้จากดินที่เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
2011 การคัดแยกเชื้อรา endophyte จากพืชสมุนไพรใน อ.แม่สอด จ.ตาก และ ศึกษาความสามารถในการทนต่อสารประกอบโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
2011 ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในพื้นที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
2011 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่แยกได้จากวัสดุเพาะเห็ดฟางต่อการเจริญของเชื้อราแข่งขันในโรงเพาะเห็ด หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา 1 0 0 0
2009 การศึกษาการสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสใน Termitomyces sp.(เห็ดโคน) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2009 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบทีทรีในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2009 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อรา Termitomyces spp. (เห็ดโคน) ที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้เทคนิคทางโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร และศักยภาพการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 11 Project 3 9 0 0
2017 การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการต้านเซลล์มะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 2 0 0
2015 การวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ชนิดย่อยสลายเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไบโอวิชั่น จำกัด 0 0 0 0
2014 การตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 0 2 0 0
2013 การตรวจหาชนิดของเชื้อราด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณพจนา ตระกูลสุขรัตน์) 0 0 0 0
2013 การตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2013 ตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมต่อจุลินทรีย์ในป่าชายเลน และการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0
2011 เทคโนโลยีการปลูกเชื้อเพื่อผลิตกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซาสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 0 2 0 0
2011 การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์ อื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
1999 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทร์ในป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)