โอกาส และศักยภาพการเพาะเลี้ยงเห็ดเยื่อไผ่ด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพร่วมสมัย