การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในประเทศไทย

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2021 inนางพัชรี อำรุง, inนางสาวยุพดี เผ่าพันธ์, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ultrastructural Studies of Ganoderma cf. lucidum cell by microscopic technique.", Microscopy and Microanalysis Research - The Journal of The Microscopy Society of Thailand, ปีที่ 34, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2021, หน้า 13-18