โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 7 Project 3 6 0 0
2012 การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0
2010 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 3 0 0
2010 ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2009 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 2 0 0
2009 ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2007 การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกเร่วเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2006 การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 1 2 0 0
2020 ลักษณะเฉพาะไฮดรอลิกและความทนร้อน ของไม้ยืนต้นในป่าดิบชื้นทางภาคใต้ของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ Chinese Academy of Science, China (โครงการ NSFT-TRF ในความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและจีน ภายใต้โครงการของการศึกษาการเปลี่ยนแปลงและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศตามแนวละติจูด: กรณีศึกษาของแปลงพลวัตบนเส้นลองจิจูดที่ 101 องศาตะวันออก) 0 0 0 0
2018 โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ขนาดใหญ่บริเวณคอคอดกระในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองนาคา หัวหน้าโครงการ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China 0 0 0 0
2017 โครงการร่วมมือ;วิจัยทางด้านนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่น (JASTIP): การสร้างความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างญี่ปุ่น-กลุ่มประเทศอาเซียนบนพื้นฐานต่อการสร้างนวัตกรรมบนโลกของความเป็นมนุษย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้: การวิจัยของการพัฒนาภูมิปัญญาร่วมกันและความอยู่รอดในสังคมในโลก ผู้ร่วมวิจัย รัฐบาลญี่ปุ่นผ่านกระทรวงศึกษา วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Education, Cultures, Sports, Science and Technology: MEXT) โดยหน่วยงาน Japan Science and Technology Agency (JST) ประเทศญี่ปุ่น 1 2 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 12 Project 25 9 0 0
2017 การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของต้นไม้ในสกุลพะยูงบางชนิดเพื่อใช้ในการจำแนกชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2016 พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน อนุกรมวิธานและการอนุรักษ์ไม้เถาเนื้อแข็งในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาภูหลวง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณาในแปลงปลูก หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2013 จัดทำป้ายชื่อต้นไม้ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขนเพื่อเป็นเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ หัวหน้าโครงการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
2013 การเพิ่มประสิทธิภาพการกระตุ้นการสร้างเนื้อไม้หอมในต้นกฤษณา หัวหน้าโครงการ ศูนย์วิทยาการขั้นสูงด้านทรัพยากรธรรมชาติเขตร้อน 0 0 0 0
2013 การศึกษาการผลิตและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของยางรักเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 3 0 0
2011 การพัฒนาแหล่งยางรักดิบเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2011 ศักยภาพของพรรณไม้ให้ยางรักเพื่อการพัฒนาแหล่งยางรักดิบ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2009 ความหลากชนิดและวัฒนธรรมของการใช้พืชให้สีครามธรรมชาติในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 2 1 0 0
2008 พิพิธภัณฑ์พืช ตึกวินิจวนันดร ผู้ร่วมวิจัย คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19 0 0 0
2008 เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 2 0 0
2007 การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 19 Project 5 14 0 0
2020 การเพิ่มมูลค่าทรัพยากรพืชในกลุ่มประเทศอาเซียน หัวหน้าโครงการ JASTIP-Net2019: Japan-ASEAN Science, Technology and Innovation Platform (JASTIP), Japan 0 0 0 0
2019 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ JASTIP project, Kyoto University, Japan 0 0 0 0
2018 การศึกษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรพืชในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง หัวหน้าโครงการ JASTIP project, Kyoto University 0 0 0 0
2017 โครงการจัดตั้งแปลงศึกษานิเวศป่าไม้ถาวรขนาดใหญ่ บริเวณคอคอดกระ จังหวัดระนอง หัวหน้าโครงการ Xishuangbanna Tropical Botanical Garden (XTBG),Chinese Academy of Sciences (CAS) China 0 1 0 0
2017 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชสำอางธรรมชาติจากทรัพยากรพืชในป่าเต็งรังพื้นที่ มจธ. ราชบุรี ผู้ร่วมวิจัย ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี มจธ. ราชบุรี 1 0 0 0
2015 กลไกการแยกแยะการก่อตัวของสังคมไม้ต้นที่เป็นผลจากการเปลี่ยนแปลง เส้นรุ้งในเขตร้อนของภูมิภาคอินโดจีน ผู้ร่วมวิจัย Xishuangbanna Tropical Botanical Garden, Chinese Academy of Sciences, China 0 0 0 0
2014 การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1 4 0 0
2013 การคัดเลือกแม่ไม้เพื่อจัดสร้างสวนรวมพันธุ์ไม้รักใหญ่ รักน้ำเกลี้ยงและแกนมอ ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
2012 การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยด้วยเทคนิครอยพิมพ์ดีเอนเอ หัวหน้าโครงการ มูลนิธิโครงการหลวง 0 2 0 0
2012 ความสัมพันธ์เชิงนิเวศระหว่างเชื้อรากับพืชเบียน หัวหน้าโครงการ Teikyo University of Science (Japan) 0 0 0 0
2012 โครงการวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยTottori ภายใต้ชื่อเรื่อง การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของทรัพยากรเชื้อรา/ เห็ด ในสภาพความกลมกลืนกับธรรมชาติ แผนงานวิจัยย่อย ชื่อ ความหลากชนิดและนิเวศวิทยาบางประการของกลุ่มพืชกินซาก หัวหน้าโครงการ Tottori University, Japan 0 2 0 0
2012 ความหลากชนิดของเห็ดเอคโตไมคอร์ไรซาที่มีความสัมพันธ์กับไม้ยางนาในป่าธรรมชาติและสวนป่าในประเทศไทย ผู้ร่วมวิจัย Tottori University, Japan 1 2 0 0
2011 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรรา/เห็ดขั้นสูงเพื่อความคงอยู่ของสังคมและกลมกลืนกับธรรมชาติ ผู้ร่วมวิจัย Tottori University, Japan 1 1 0 0
2010 Diversity of Ectomycorrhizal Mushrooms of Dipterocarpaceae Trees ผู้ร่วมวิจัย Tottori University 0 0 0 0
2009 การศึกษาสารเคมีธรรมชาติของพืชสมุนไพรเพื่อนำไปรักษาโรคมะเร็งและมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
2008 โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศบางประการของพรรณไม้สกุลการะเวก(Artabotrys)ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 2 0 0
2008 การศึกษาสารเคมีธรรมชาติของพืชสมุนไพรเพื่อนำไปรักษาโรคมะเร็งและมาลาเรีย หัวหน้าโครงการ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 1อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดของพืชบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ (กปร) 0 0 0 0
2008 ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชาดำริ (กปร) 0 0 0 0

แสดงความคิดเห็น

(0)