การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยด้วยเทคนิครอยพิมพ์ดีเอนเอ

Publish Year National Conference 2
2013 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรองทอง ใจแก้วแดง, "ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทย", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖, 7 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกรองทอง ใจแก้วแดง, exสุวรรณ ตั้งมิตรเจริญ, "การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ต้นรักรักแกนมอเพื่อการใช้ยางรักดิบในงานหัตถกรรมเครื่องรักไทย", การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555, 31 ตุลาคม 2012, เชียงใหม่ ประเทศไทย