Conference

Article
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทย
Conference
การประชุมการป่าไม้ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖
Class
ชาติ
Date
7 สิงหาคม 2013
Location
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยด้วยเทคนิครอยพิมพ์ดีเอนเอ

Outcome

  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :มูลนิธิโครงการหลวง การใช้ประโยชน์ :การรวบรวมพันธุ์ต้นรักแกนมอเพื่อพัฒนาไปการปลูกเป็นสวนป่าเศรษฐกิจเพื่อการกรีดยาง,3 มิ.ย. 2013 - 31 พ.ค. 2014
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมของพันธุ์ไม้ให้ยางรัก แหล่งทุน :สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ,1 ต.ค. 2014 - 30 ก.ย. 2017