Conference

Article
การปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์ต้นรักรักแกนมอเพื่อการใช้ยางรักดิบในงานหัตถกรรมเครื่องรักไทย
Conference
การประชุมวิชาการ ผลงานวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 2555 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
Class
ชาติ
Date
31 ตุลาคม 2012
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยด้วยเทคนิครอยพิมพ์ดีเอนเอ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาความผันแปรทางพันธุกรรมของต้นรักแกนมอในประเทศไทยด้วยเทคนิครอยพิมพ์ดีเอนเอ แหล่งทุน :มูลนิธิโครงการหลวง,1 ต.ค. 2012 - 30 มี.ค. 2013