การใช้ประโยชน์ทรัพยากรรา/เห็ดขั้นสูงเพื่อความคงอยู่ของสังคมและกลมกลืนกับธรรมชาติ