โครงการศึกษาอนุกรมวิธานและนิเวศบางประการของพรรณไม้สกุลการะเวก(Artabotrys)ในประเทศไทย

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exThawee Insura, "Pollen morphology of some Thai Artabotrys R.Br. (Annonaceae)", Thai Journal of Forestry, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2014
Publish Year International Conference 1
2011 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนายทวี อินสุระ, "Taxonomic note on Thai Artabotrys R.Br.(Annonaceae)", 15th Flora of Thailand Meeting, 7 - 11 พฤศจิกายน 2011, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.วิชาญ เอียดทอง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาบางประการของพรรณไม้สกุลการะเวกในประเทศไทย", ประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง การวิจัยพรรณพืชป่าไม้ของประเทศไทยครั้งที่1, 9 - 11 กรกฎาคม 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย