ชุดโครงการ อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากหลายชีวภาพป่าไม้ในพื้นที่ป่าทดแทน โครงการย่อยที่ 1อิทธิพลของการปลูกหญ้าแฝกต่อความหลากชนิดของพืชบริเวณพื้นที่ป่าทดแทน