การศึกษาศักยภาพในการผลิตพืชสมุนไพรป้องกันกำจัดศัตรูพืชด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ : เนระพูสีไทย และ ปาหมี

Publish Year International Journal 1
2008 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, exDarat Thiantong, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "Micropropagation of Bat Flower Plant, Tacca chantrieri Andre", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 7-12
Publish Year National Conference 1
2008 inนางสาวรมณีย์ เจริญทรัพย์, exดารัตน์ เทียนทอง, inดร.ศาลักษณ์ พรรณศิริ, "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นเนระพูสีไทย (Tacca chantrieri Andre.): พืชสมุนไพร", การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46, 29 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2008, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย