การศึกษาลักษณะทางกายวิภาคของต้นไม้ในสกุลพะยูงบางชนิดเพื่อใช้ในการจำแนกชนิด