Person Image

  Education

  • Ph.D.(Forest Resources), The Pennsylvania State University , U.S.A.
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วน.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 4 2 0 0
  2008 การจัดการลุ่มน้ำแบบยั่งยืนโดยใช้ระบบวนเกษตรเป็นฐาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนอย่างพอเพียงของชุมชนบริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2007 การจัดการลุ่มน้ำแบบยั่งยืนโดยใช้ระบบวนเกษตรเป็นฐาน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 รูปแบบการพัฒนาวนเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ำเพื่อการเพิ่มผลผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2006 โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2006 ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2005 โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 10 3 0 0
  2015 การสร้างความเข้มแข็งชุมชนด้วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเชิงนิเวศ ที่ปรึกษาโครงการ เงินรายได้ส่วนกลาง มก. 5 3 0 0
  2009 โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 4 0 0 0
  2008 การศึกษาค่าปัจจัย K, C และ CP ในสมการสูญเสียดินสากลจากแปลงทดลองโดยการใช้เครื่องกำเนิดฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2008 การวิเคราะห์ศักยภาพทรัพยากรธรรมชาติ และสถานภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน บริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2007 ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2006 การประเมินสภาวะความแห้งแล้งและการตรวจติดตามสภาพลุ่มน้ำชีด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกลและข้อมูลสำรวจภาคพื้นดิน ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 8 10 0 0
  2015 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ประเภทน้ำตก ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 2 0 0
  2014 โครงการเตรียมรับมือและป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาจมีต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมประเภทภูเขา ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2013 การติดตามลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาใกล้ผิวดินและมลสารทางอากาศสำหรับประเทศไทย ที่ปรึกษาโครงการ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) 6 8 0 0
  2012 การติดตามความหลากหลายทางชีวภาพต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ในเขตสงวนชีวมณฑลห้วยคอกม้าและพื้นที่ใกล้เคียงของระบบนิเวศภูเขาดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปรึกษาโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2 0 0 0
  2005 โครงการจัดทำระบบ Early Warming สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย-ดินถล่ม ในพื้นที่ลาดชันและพื้นที่ราบเชิงเขา หัวหน้าโครงการ กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรมชาติและสิ่งแวดล้อม 0 0 0 0
  2005 โครงการย่อย 3 โครงการบูรณาการระบบช่วยตัดสินใจ (DSS) และพัฒนาแบบจำลองในโครงการวิจัย GAMT-T และระบบเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันและแผ่นดินถล่มไปสู่ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดย กระบวนการที่ส่วนร่วมและการให้บริการเพื่อสาธารณะ หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0