โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

Publish Year National Conference 1
2007 exยุวเรศ เวชกามา, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาคุณภาพน้ำปิงตอนบนโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลอง MIKE 11 ", วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 12, 2 - 4 พฤษภาคม 2007, พิษณุโลก ประเทศไทย