โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

Publish Year International Journal 4
2011 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Estimation of the IHACRES Model Parameters for Flood Estimation of Ungauged Catchments in the Upper Ping River Basin", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 45, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2011, หน้า 917-931
2011 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, "Effects of land over on runoff coefficient", Journal of Hydrology, ปีที่ 410, ฉบับที่ 3-4, พฤศจิกายน 2011, หน้า 226-238
2009 inดร.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "Areal rainfall estimation using spatial interpolation techniques", ScienceAsia, ปีที่ 35, ฉบับที่ 3, กันยายน 2009, หน้า 268-275
2008 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exMapiam, Punpim Puttaraksa, "Climatological Z-R relationship for radar rainfall estimation in the upper ping river basin", ScienceAsia, ปีที่ 344, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2008, หน้า 215-222