โครงการหน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วมและคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย

Publish Year International Journal 2
2009 exMapiam, PP, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exChumchean, S, exSharma, A, "Effects of Rain Gauge Temporal Resolution on the Specification of a Z-R Relationship", JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND OCEANIC TECHNOLOGY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1302-1314
2009 inดร.พรรณพิมพ์ พุทธรักษา มะเปี่ยม, รองศาสตราจารย์, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exDr. Ashish Sharma, exดร. ศิริลักษณ์ ชุ่มชื่น, "Effects of Rain Gauge Temporal Resolution on the Specification of a Z–R Relationship", JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND OCEANIC TECHNOLOGY, ปีที่ 26, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2009, หน้า 1302-1314
Publish Year National Journal 1
2008 exสราวุธ จำรัสศรี, inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "การศึกษาการเปลี่ยนแปลงปริมาณดีโอและบีโอในแม่น้ำปิงตอนบน โดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองWASP .", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 21, ฉบับที่ 65, สิงหาคม - ตุลาคม 2008, หน้า 1-16
Publish Year National Conference 1
2008 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, "หน่วยวิจัยการจัดการด้านน้ำท่วม และคุณภาพน้ำอย่างยั่งยืนของประเทศไทย", ประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา, 3 - 5 กันยายน 2008, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย