ระบบการพยากรณ์และเตือนภัยน้ำท่วมตามเวลาจริงสำหรับลุ่มน้ำปิงตอนบนและลุ่มน้ำยม

Sub Project

Publish Year National Journal 1
2006 inดร.นุชนารถ ศรีวงศิตานนท์, ศาสตราจารย์, exวิษุวัฒก์ แต้สมบัติ, "การประเมินประสิทธิผลของการประยุกต์ใช้แบบจำลอง ด้านอุทกพลศาสตร์ในการศึกษาตรวจสอบการเคลื่อนตัวของน้ำหลากของลุ่มน้ำปิงตอนบน", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 20, ฉบับที่ 60, ธันวาคม 2006 - มีนาคม 2007, หน้า 75-82