การวิจัยเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาเชิงบูรณาการเพื่อความยั่งยืนอย่างพอเพียงของชุมชนบริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ์