การมีส่วนร่วมของชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบริเวณสถานีวิจัยเพชรบูรณ์