การประเมินสภาวะความแห้งแล้งและการตรวจติดตามสภาพลุ่มน้ำชีด้วยเทคนิคการสำรวจระยะไกลและข้อมูลสำรวจภาคพื้นดิน