การศึกษาค่าปัจจัย K, C และ CP ในสมการสูญเสียดินสากลจากแปลงทดลองโดยการใช้เครื่องกำเนิดฝนในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ถาง จังหวัดแพร่