โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2014

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

15

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420232018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 2 8 0 0
2014 การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการผลิตใหม่สำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 5 0 0
2014 การออกแบบและเลือกผังโรงงานอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2014 การออกแบบและพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยตัดสินใจงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรบนระบบบริหารงานซ่อมบำรุงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 0 0 0
2014 การพัฒนาโครงร่างชั่วคราวจากวัสดุชีวเชิงประกอบ PLA/PCL โดยอาศัยการขึ้นรูปต้นแบบแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค SVM หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 1 1 0 0
2014 การควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตเนื้อสบู่เหลวด้วยการออกแบบการทดลองเชิงแฟคทอเรียล หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2014 การพัฒนาอุปกรณ์จัดวางทิศทางถังแก๊สแบบอัตโนมัติสำหรับกระบวนการบรรจุแก๊สแอลพีจี หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0