การพัฒนาโครงร่างชั่วคราวจากวัสดุชีวเชิงประกอบ PLA/PCL โดยอาศัยการขึ้นรูปต้นแบบแบบรวดเร็วด้วยเทคนิค SVM

Publish Year International Journal 1
2015 exนายสิทธิชัย โคตรพรหม, exนายณัฐวัฒน์ สงกรด, inดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of a Powder Material Deposition Unit and Process Parameters Identification for Selective Vacuum Manufacturing Rapid Prototyping", Kasetsart Journal (Natural science), ปีที่ 49, ฉบับที่ 6, พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015, หน้า 1-8
Publish Year International Conference 1
2014 exนส.กนกพร กมลชิตร (Miss.Kanokporn Kamonchit), inดร.ฐิติกร พัตนพิบูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigation of PLA/PCL biocomposite scaffolds fabricated via SVM rapid prototyping", The 15th Asia Pacific Industrial Engineering & Management Systems Conference, 11 - 15 ตุลาคม 2014, เจจู (Jeju) สาธารณรัฐเกาหลี