โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2022

7

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

1

Award

รางวัล ปี 2022

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420232018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 1 0 0 0
2022 การผลิตต้นแบบจานกระดาษจากชานอ้อย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 การศึกษาปัจจัยการเลือกใช้บริการจัดส่งอาหารเดลิเวอรี่ในบริเวณอ่าวอุดม จังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2022 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบการตรวจจับวัตถุด้วยการประมวลผลภาพดิจิทัล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2022 ภาชนะขึ้นรูปจากวัสดุธรรมชาติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0