โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2010

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2010

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2010

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2010

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2010

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2010

0

Award

รางวัล ปี 2010

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420232018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 2 0 0 0
2010 การศึกษาระบบโลจิสติกส์แบบย้อนกลับสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 2 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0