โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2019

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2019

11

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2019

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2019

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2019

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2019

0

Award

รางวัล ปี 2019

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420232018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 3 0 1 0
2019 การปรับปรุงผังโรงงานโดยการใช้แบบจําลองสถานการณ์: กรณีศึกษาโรงงานประเภทอาหารซาลาเปาติ่มซำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2019 ระบบต้นแบบประเมินความสามารถในการทรงตัวสำหรับผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 1 0
2019 The Derivation of Closed Form Expression of Optimal Base Stock Level under the Effect of Stochastic Supply Disruption หัวหน้าโครงการ เงินทุนส่วนตัว 1 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2019 การออกแบบและพัฒนาเครื่องล้างกรวยจานเครื่องปั่นเหวี่ยงน้ำยางข้นแบบอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
องค์กรรัฐ 0 0 0 0
2019 การพัฒนามาตรการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองระบบยางพารา ผู้ร่วมวิจัย องค์กรรัฐ 0 0 0 0