โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2016

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

25

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420232018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 2 10 0 0
2016 การประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับเมืองสมุทรปราการ ประเทศไทย เพื่อพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศโดยการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 2 0 0
2016 การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพสำหรับการผลิตสัตว์ปีกของผู้ประกอบการธุระกิจขนาดย่อม ในประเทศไทยเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2016 การศึกษาเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการแก้ปัญหาการวางแผนและควบคุมการผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 1 3 0 0
2016 การศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจการลานจัดเก็บตู้สินค้า ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 0 0 0
2016 การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในลานจัดเก็บตู้สินค้าโดยใช้เทคนิคการจำลองสถานการณ์ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2016 การศึกษาความเป็นไปได้ของห้องปฎิบัติการสอบเทียบในภาคตะวันออกของไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การออกแบบดัชนีชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2016 การจัดสมดุลสายการผลิตการเย็บผ้าหุ้มเบาะรถยนต์ กรณีศึกษา โรงงานผลิตเบาะรถยนต์ หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 3 Project 0 8 0 0
2016 การประเมินศักยภาพผู้ประกอบการ SME ภายใต้ SKP เพื่อเข้าสู่ Global Value Chain หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 7 0 0
2016 โครงงานวิจัยการพัฒนาระบบผลิตอัตโนมัติเพื่อประกอบเข้ากับแขนกลอุตสาหกรรม หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2016 ที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชีพ สาขาวิชาชีพแมคคาทรอนิกส์ อาชีพช่างแมคคาทรอนิกส์ในรถยนต์ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0