โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2021

9

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420232018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 4 Project 0 2 0 0
2021 การปรับปรุงการทำงานในกระบวนการตัดลวดโดยใช้หลักการยศาสตร์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2021 การออกแบบต้นแบบเครื่องขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารากึ่งอัตโนมัติ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2021 การออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับการจัดการคลังเวชภัณฑ์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2021 โครงการการสร้างต้นแบบเครื่องล้างกรวยจานอัตโนมัติสำหรับเครื่องปั่นเหวี่ยงผลิตน้ำยางพาราข้น หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0