โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2017

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

17

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

14

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420232018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 8 Project 5 8 0 0
2017 การออกแบบชุดแยก น้ำ/น้ำมัน ฐานชีวภาพ: กรณีศึกษาในการบำบัดน้ำปล่อยทิ้งจากการทดสอบแท็งก์รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 2 0 0
2017 การศึกษาเทคนิคการหาค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับปัญหาการจัดสมดุลสายการผลิต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 3 1 0 0
2017 การศึกษาอัลกอริทึมสำหรับปัญหาการออกแบบผังโรงงานพลวัต หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การพัฒนาเครื่องมือช่วยตัดสินใจสำหรับการจัดตารางการผลิตในระบบการผลิตที่มีเครื่องจักรขนาน หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 0 0 0
2017 การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองและโครงข่ายประสาทเทียม เพื่อลดข้อบกพร่องด้านสีในกระบวนการผลิตหนังสัตว์หุ้มเบาะรถยนต์ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของหน่วยงาน 0 1 0 0
2017 การศึกษาความเป็นไปได้สำหรับธุรกิจฟาร์มปลานิลในเขตพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการประกอบคอยล์เย็นขั้นตอนสุดท้ายโดยประยุกต์ใช้เทคนิคการปรับปรุงงาน ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 0 1 0 0
2017 การศึกษาศักยภาพด้านการจราจรเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่าเรือ ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ของหน่วยงาน 1 1 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 6 Project 1 3 0 0
2017 การศึกษาโอกาสทางธุรกิจในการส่งเสริมการเชื่อมโยงการขนส่งตู้สินค้าระหว่างพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับท่าเรือแหลมฉบัง (ทลฉ.) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 1 0 0
2017 การพัฒนาย่านนวัตกรรมศรีราชา ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 1 2 0 0
2017 โครงการพัฒนาแบบจำลองสถานการณ์ขั้นสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของท่าเรือกรุงเทพ (กองท่าบริการตู้สินค้า 1 และ 2) ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อการเรียนรู้ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยมีศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จ.ฉะเชิงเทรา เป็นศูนย์กลาง ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0
2017 การพัฒนาช่องทางประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ผู้ร่วมวิจัย ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0