โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2011

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2011

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2011

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2011

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2011

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2011

0

Award

รางวัล ปี 2011

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420232018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 2 0 0
2011 การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบและผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ หัวหน้าโครงการ เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฯ 0 2 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 2 Project 0 0 0 0
2011 การแบ่งภาพเขียนแบบเป็นชั้นโดยตรงด้วยภาพสำหรับงานขึ้นรูปเร็ว หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ที่เป็นสถาบันการศึกษา) 0 0 0 0
2011 การจัดการระบบโลจิสติกส์แบบย้อนลกลับและกรีนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ หัวหน้าโครงการ ภายนอกมหาวิทยาลัย (ในประเทศ) 0 0 0 0