โครงการวิจัยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ปี 2023

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

13

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

6

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year:

<< 202420232018 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 1 Project 0 0 0 0
2023 แบบจำลองเศรษฐกิจ BCG: กลไกการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราไทย ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 5 Project 1 1 0 0
2023 การพัฒนากระบวนการผลิตมาสเตอร์แบทช์ยางธรรมชาติผสมเขม่าดำ โดยใช้หางน้ำยางผสมน้ำยางสด ผู้ร่วมวิจัย เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2023 การจัดเส้นทางการขนส่งโดยใช้ตัวแบบปัญหาการจัดเส้นทางสำหรับยานพาหนะ กรณีศึกษา : ร้านขายน้ำดื่มแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 1 0 0
2023 การควบคุมคลังยาโดยใช้วิธีปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัดที่สุด กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 1 0 0 0
2023 ระบบ Aquaponic ควบคุมระยะไกลในการเพาะเลี้ยงปลานิล หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2023 การออกแบบเครื่องจำแนกระดับความสุกของทุเรียนพันธุ์หมอนทอง หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0