การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งสายการผลิตใหม่สำหรับอุตสาหกรรมขึ้นรูปชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

Publish Year International Conference 2
2014 exKittipat Chatsuwanvaree, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Project Feasibility Study of New Production Line Set Up of Electronics Part for Automotive Industry", International conference on business on industrial research, 15 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exChatchai Tangtanang, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Project Feasibility Study Of Capacity Expansion For Automotive Stamping Parts Plant", International conference on business and industrial research, 15 พฤษภาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2015 exธนากร เมียงอารมณ์, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การวางแผนการผลิตสำหรับอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยใช้โปรแกรมเชิงเส้นตรงแบบเลขจำนวนเต็ม", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอภิชาติ ทะสา, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้ระบบการผลิตแบบลีนเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต กรณีศึกษา : โรงงานผลิตรถขุดดิน", การประชุมวิชาการด้านการพัฒนาการดำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558, 12 พฤษภาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย
2015 exอชิรญา บุญพรหม, inดร.สิรางค์ กลั่นคำสอน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจัดลำดับการผลิตของอุตสาหกรรมการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิคส์สำหรับโทรทัศน์", โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 5, 16 - 17 กรกฎาคม 2015, อื่นๆ ประเทศไทย