การเสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตและเพิ่มมูลค่าพืชตระกูลเม่าเพื่อความยั่งยืนของการเกษตรเชิงพื้นที่

Sub Project

Publish Year International Journal 1
2018 inนางกานดา ล้อแก้วมณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ปานวาด พรหมดี, อาจารย์, "Mao Pomace on Carcass and Meat Quality of Broiler", International Journal of Poultry Science, ปีที่ 17, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2018, หน้า 221-228