การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์น้ำหมากเม่าเข้มข้น