Person Image

  Education

  • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  ASSURE ModelCIPPA Modelcontemplative educationEducational Technology Competenciesgraduate studentsGuidanceHappinessInstructional System PrototypeKASET MODELPre-Service TeacherPsychology for Teacher Psychology and College StudentSelf-study PackageSufficiency Economyteaching methodUndergraduate Studentกระบวนการกลุ่ม •Group Process)การคิดการคิดเชิงอนาคตด้านอาชีพการจัดการชั้นเรียน (Classroom Management)การแนะแนวการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพการแนะแนวในโรงเรียน (Guidance System in School)การประเมินความพึงพอใจการประเมินหลักสูตรการปรึกษาเชิงจิตวิทยาการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการเรียนรู้ร่วมกันการศึกษาความต้องการจำเป็นการศึกษาต่อและอาชีพการเห็นคุณค่าในตนเองกิจกรรมแนะแนวครูการศึกษาขั้นพื้นฐานครูที่ปรึกษาครูในสถานศึกษาขนาดเล็กความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความพึงพอใจ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว๗ 2550ความรู้ความรู้และเจตคติความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียคุณลักษณะจิตตปัญญางานแนะแนวจิตตปัญญาศึกษาจิตตปัญญาศึกษา สื่อประสม นิสิตแกนนำจิตวิทยาการศึกษาและการแนะจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาวัยเด็กในโรงเรียนจิตวิทยาสำหรับครูเจตคติชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวต้นแบบระบบการเรียนการสอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3นักเรียนเพิ่อนที่ปรึกษานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษานิสิตครูนิสิตปริญญาตรีนิสิตระดับปริญญาตรีแนวการศึกษาต่อและอาชีพแนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูโปรแกรมการแนะแนวโปรแกรมแนะแนวผลของโปรแกรมแนะแนวผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้พฤติกรรมการสอนของครูมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระบบการแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนแรงจูงใจอาสาสถานศึกษาขนาดเล็กสถานศึกษาขนาดใหญ่สมรรถนะสมรรถนะครูที่ปรึกษาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาสื่อสังคมออนไลน์หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร

  Interest

  การแนะแนวในโรงเรียน (Guidance System in School), การจัดการชั้นเรียน (Classroom Management), กระบวนการกลุ่ม •Group Process)

  Administrative Profile

  • ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต (รักษาการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ(รักษาราชการแทน) สำนักการกีฬา
  • มิ.ย. 2559 - ธ.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์
  • มี.ค. 2558 - ส.ค. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดี(รักษาราชการแทน) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ม.ค. 2555 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร 2

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 17 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก