Expertise Cloud

Psychology for Teacher Psychology and College StudentSelf-study Packageการประเมินความพึงพอใจการประเมินหลักสูตรการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21การเรียนรู้ร่วมกันการศึกษาความต้องการจำเป็นการศึกษาต่อและอาชีพครูที่ปรึกษาครูในสถานศึกษาขนาดเล็กความต้องการจำเป็นความพึงพอใจความรู้ความรู้และเจตคติเครือข่ายเครื่องมือแพทย์งานแนะแนวจิตวิทยาการศึกษาและการแนะจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวจิตวิทยาสำหรับครูเจตคติชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง การแนะแนวในสถานศึกษา จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนวทักษาะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21นักเรียนเพิ่อนที่ปรึกษานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษานักศึกษาระดับอุดมศึกษานักศึกษาวิชาชีพครูนิสิตระดับปริญญาตรีแนวการศึกษาต่อและอาชีพโปรแกรมการแนะแนวโปรแกรมแนะแนวผลของโปรแกรมแนะแนวมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาตอนต้น วิจัยและพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็กสถานศึกษาขนาดใหญ่หนังสือประกอบการจัดกิจกรรมหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวหลักสูตร

InterestResource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
  • ห้อง 305 ชั้น 3 อาคาร 2
  • ห้องห้อง 408 ชั้น 4 อาคาร3

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 0 โครงการ
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 7 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก