Person Image

  Education

  • วท.บ.(พลศึกษา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย
  • ศศ.ม.(จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 14 Project 3 7 0 0
  2020 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ประกอบการจัดการเรียนรู้ รายวิชาจิตวิทยาวัยเด็กในโรงเรียน หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 1 0 0 0
  2019 การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปาสำหรับห้องเรียนรายวิชาหลักการแนะแนว หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ 0 1 0 0
  2018 การพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ผู้ร่วมวิจัย โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2017 การศึกษาความต้องการจำเป็นของครูที่ปรึกษา ในการดำเนินงานนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC) จังหวัดยะลา หัวหน้าโครงการ ภาควิชจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 1 0 0
  2017 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา: เรื่องการแนะแนวในสถานศึกษา สำหรับนิสิตสาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 0 0 0
  2017 ผลของโปรแกรมการแนะแนวที่มีต่อความรู้และเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย ทุนส่วนตัว 1 1 0 0
  2016 การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ผู้ร่วมวิจัย เงินรายได้ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 0 0 0
  2015 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ในโรงเรียนขยายโอกาส เขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว 0 0 0 0
  2015 สมรรถนะครูที่ปรึกษาของนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (ํYC) เขตภาคกลาง หัวหน้าโครงการ โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ 0 0 0 0
  2014 การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่อง จิตวิทยาสำหรับครู ผู้ร่วมวิจัย งบประมาณโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยกลุ่มวิชาการ 3 คณะ (คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะศึกษาศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 1 1 0 0
  2010 การพัฒนาสื่อประสมการจัดกิจกรรมตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาสำหรับนิสิตแกนนำคณะศึกษาศาสตร์ หัวหน้าโครงการ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2010 การศึกษาความพึงพอใจของมหาบัณฑิต ผู้ใช้มหาบัณฑิต และ นิสิตปัจจุบัน ที่มีต่อหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ปีพ.ศ.2550 ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้ร่วมวิจัย ภาควิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 0 0 0
  2009 การศึกษาดัชนีชี้วัดความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2009 การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ด้วย KASET MODEL: กรณีศึกษารายวิชาพลวัตในการแนะแนว ผู้ร่วมวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ มก. 0 1 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 6 Project 1 2 0 0
  2019 การพัฒนาระบบการแนะแนวและการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบองค์รวมในสถานศึกษา ผู้ร่วมวิจัย สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย 0 0 0 0
  2017 ผลของโปรแกรมแนะแนวที่มีต่อความรู้และเจตคติการปฏิบัติงานแนะแนวของครูในสถานศึกษา ขนาดเล็กจังหวัดนครปฐม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 0 0 0 0
  2014 แนวทางการส่งเสริมพฤติกรรมการสอนของครูการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้ร่วมวิจัย คุรุสภา 1 0 0 0
  2012 การพัฒนาระบบการเรียนการสอนเพื่อสร้างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีการศึกษาในการประกอบวิชาชีพครูของนิสิตครู ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2010 การใช้กระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาในการพัฒนาการเห็นคุณค่าในตนเอง หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 0 1 0 0
  2008 การพัฒนารูปแบบการสร้างความเข้มแข็งขอบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในสถานศึกษา หัวหน้าโครงการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 0 1 0 0