Person Image

  Education

  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2557

  แนวโน้มผลงานของวัลลภา

  Journal

  บทความของวัลลภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  Publish Year National Journal 2
  2019 exสาธิต เมืองสมบูรณ์, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inนางสาววัลลภา โพธาสินธ์, "ผลของตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันที่มีต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก.", วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 284-301
  2019 exชมนาถ ชื่นฉ่ำ, inดร.ทวีศักดิ์ เตชะเกรียงไกร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ พสุกมลเศรษฐ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ปาริสุทธิ์ เฉลิมชัยวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวฤทัย เรืองธรรมสิงห์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชนีย์ อุทัยพัฒนาชีพ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inนางสาววัลลภา โพธาสินธ์, exวีรวรรณ เตชะเกรียงไกร, "การพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อุขภาพสำหรับวัยรุ่น", วารารวิทยาลัยดุสิตธานี, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2019, หน้า 200-213

  Conference

  การนำเสนอบทความของวัลลภา เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร บางเขน และในภาควิชาคหกรรมศาสตร์

  Publish Year National Conference 1
  2018 inนางสาววัลลภา โพธาสินธ์, inนางอำพร แจ่มผล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางทิพากร ม่วงถึก, อาจารย์, inนางสุวรรณา เผ่ากุ่ม, exวัจนี ชีวพันธ์, "การผลิตยำกล้วยกรอบน้ำพริกเผาพร้อมบริโภค", การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 56, 2 กุมภาพันธ์ 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
  [ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=600090]