Journal

Article
ผลของตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันที่มีต่อภาวะโภชนาการของเด็กวัยเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก.
Journal
วารสารวิทยาลัยดุสิตธานี (ISSN: 1906070X)
Volume
13
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2019
Page
284-301
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาซอสเข้มข้นเพื่อสุขภาพสำหรับการผลิตอาหารไทยมื้อกลางวัน แหล่งทุน :วช,1 มิ.ย. 2018 - 31 พ.ค. 2019
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การแถลงข่าวโครงการพัฒนาตำรับอาหารไทยมื้อกลางวันเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการสำหรับเด็กวัยเรียน,26 มิ.ย. 2018 - 26 มิ.ย. 2018
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียนอนุบาลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก การใช้ประโยชน์ :นำตำรับอาหารที่พัฒนาไปใช้ในการประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน,15 พ.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2018