Journal

Article
การพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อุขภาพสำหรับวัยรุ่น
Journal
วารารวิทยาลัยดุสิตธานี (ISSN: 1906070x)
Volume
13
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
Page
200-213
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการพัฒนารูปแบบร้านอาหารสุขภาพ (ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์