Journal

การพัฒนาตำรับอาหารไทยเพื่อุขภาพสำหรับวัยรุ่น
วารารวิทยาลัยดุสิตธานี (ISSN: 1906070x)
13
2
200-213
พฤษภาคม - สิงหาคม 2019
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงการพัฒนารูปแบบร้านอาหารสุขภาพ (ลดหวานมันเค็ม เพิ่มผักผลไม้) ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์