แนวโน้มผลงานของสุรพงษ์

Journal

บทความของสุรพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

บทความแต่ละ Quartile ของสุรพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

บทความแต่ละ TCI Group ของสุรพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Journal 5
2013 exธนพล ไชยแสน, inดร.ประกิจ สมท่า, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Tetraploid Plants from an Interspecific Hybrid between Mungbean (Vigna radiata) and Rice Bean (Vigna umbellata)", Journal of Crop Science and Biotechnology, ปีที่ 16, ฉบับที่ 1, มีนาคม 2013, หน้า 45-51
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Use of Soil Sediment from Water Treatment as Growing Media for Lettuce", The Journal of Interdisciplinary Networks, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2013, หน้า 290-295
2009 exปฐพี เจนกุลประสูตร, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรัตน์วดี จิวะจินดา, "ความพึงพอใจของผู้ใช้เว็บไซต์ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรภาคใต้ของประเทศไทย", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 30, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2009, หน้า 260-268
2008 exศศิธร ชลรัตน์อมฤต, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Web-based Information Systems of Economic Field Crops in the Southern Thailand", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2008, หน้า 67-75
2008 exสุพัตรา เดชพรหม, inดร.ศุภพร ไทยภักดี, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์, รองศาสตราจารย์, "การนำเสนอระบบฐานข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคใต้ของประเทศไทยบนเว็บไซต์", Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์), ปีที่ 29, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2008, หน้า 168-176
Publish Year National Journal 6
2023 exมนัญชยา จูจิ้ว, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exพยอม โคเบลลี่, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การประเมินความต้านทานของข้าวพันธุ์ไทยต่อเชื้อรา Bipolaris oryzae สาเหตุโรคใบจุดสีน้ำตาล", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 41, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2023, หน้า 263-273
2021 exศาศวรรฒ สังข์สุข, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวินิตชาญ รื่นใจชน, exฉลอง เกิดศร, exอาวีวุฒิ ยงสุวรรณ, exนราภรณ์ ชาวเมือง, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, "การค้นหาตำแหน่ง QTL ของลักษณะความต้านทานโรคราสนิมในประชากรสายพันธุ์ข้าวโพดรับประทานสด", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2021, หน้า 2-16
2019 exอรสา กาญจนเจริญนนท์, inดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายทัศนัย ชัยเพ็ชร, inนายจำนอง โสมกุล, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประเมินสัณฐานวิทยา การทนทานต่อโรคราน้ำค้าง และปริมาณสารสำคัญของเชื้อพันธุกรรมโหระพาที่รวบรวมโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชผักเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฤดูฝน", วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ, ปีที่ 2, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2019, หน้า 15-28
2018 exชลธิชา กุศลเอี่ยม, inนางอุทัยวรรณ ด้วงเงิน, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาของเมล็ดพันธุ์กระถเจี๊ยบแดงพันธุ์ซูดาน", Agricultural Sci.J., ปีที่ 49, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2018, หน้า 53-59
2014 exอนุรัชนี ยนปลัดยศ, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาของเมล็ดและระยะเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธ์ปอเทือง", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ฉบับพิเศษ), ปีที่ 2557, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2014, หน้า 380-387
2006 exธนพล ไชยเสน, inดร.รังสฤษดิ์ กาวีต๊ะ, รองศาสตราจารย์, inดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์, ศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การกู้คัพภะจากการผสมข้ามชนิดระหว่างถั่วเขียวผิวมัน (Vigna radiata)กับถั่วเขียวผิวดำ (V.mungo) โดยการเพาะเลี้ยงออวุลและการตรวจสอบความเป็นลูกผสมด้วยเทคนิค RAPD", Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร), ปีที่ 37, ฉบับที่ 2, มกราคม - กันยายน 2006, หน้า 101-107

Conference

การนำเสนอบทความของสุรพงษ์ เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของนักวิจัยใน มก. ในคณะเกษตร กำแพงแสน และในภาควิชาพืชสวน

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธีร์ หะวานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภธิดา อับดุลลากาซิม, รองศาสตราจารย์, "Use of soil sediment from water treatment as growing media for lettuce", International Conference on Interdisciplinary Research and Development in ASEAN Universities, 8 - 9 สิงหาคม 2013, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 5
2020 inดร.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกฤษฎา ชูศิ, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณค่าทางโภชนาการและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของเมล็ดโหระพาและแมงลักงอกที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ในฤดูหนาวและฤดูร้อน", การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 17, 2 - 3 ธันวาคม 2020, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
2015 exภรไพริณ เสือพยัคฆ์, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของอุณหภูมิในระหว่างการพัฒนาของดอกที่มีต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์พริก", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exอนุรัชนี ยนปลัดยศ, exภัทราวุธ เฉยภู, inดร.ธรรมศักดิ์ ทองเกตุ, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาของเมล็ดและระยะเก็บเกี่ยวของเมล็ดพันธุ์ปอเทือง", การปรชชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 53 , 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2010 inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวิริยา กิตติวัชนะ, "ผลของออกซิเจนความเข้มข้นต่างๆ ในระหว่างการเก็บรักษาต่อคุณภาพเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฝักสด พันธุ์เชียงใหม่ 1", การประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 7, 7 - 8 ธันวาคม 2010, นครปฐม ประเทศไทย
2008 inดร.สุรพงษ์ ดำรงกิตติกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exหฤทัย โฉมงาม, "ผลผลิตและความงอกของเมล็ดพันธุ์ฟ้าทะลายโจนเมื่อเก็บเกี่ยวที่อายุต่างกัน", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 7 “ พืชสวนไทยใต้ร่มพระบารมี ”, 26 - 30 พฤษภาคม 2008, พิษณุโลก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByPersonEx.aspx?ID=420023]