ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2016

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2016

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2016

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2016

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2016

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2016

0

Award

รางวัล ปี 2016

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 2
2016 exปิยะธิดา สมบูรณ์ธนากร, exวิชญวัชญ์ เชาวนีรนาท, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนกรณีศึกษา รายวิชาการใช้โปรแกรมกราฟิก ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน", วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2016, หน้า 115-123
2016 inนายอรัญ ประกอบสัญท์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, อาจารย์, "การพัฒนาระบบควบคุมการส่องสว่างสำหรับการปลูกพืชด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย", Journal of Information Science and Technology (JIST) , ปีที่ 6, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 1-8

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2016 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, อาจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนายอรัญ ประกอบสัญท์, "Automatic Generation Control Using Particle Swarm Optimization based PID Controller for Multi Area Power System", The 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2016), 13 - 17 ธันวาคม 2016, ไทย เชียงใหม่ ประเทศไทย
2016 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, อาจารย์, exWu-Yuin Hwang, "Systematic review of virtualization systems in education", CSIT2016, 20 - 22 กันยายน 2016, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 5
2016 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChitchanok Sriphumee, "การเปรียบเทียบการใช้งานเฟรมเวิร์คกับการเขียนโปรแกรมโครงสร้าง กรณีศึกษาการพัฒนาเว็บไซต์แนะนำพันธ์กล้วยไม้เมืองไทยโดยใช้โค๊ดอิกนิเตอร์", เกษตรเเฟร์ นนทรีอีสาน 2559, 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exนายอรัญ ประกอบสัญ์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, อาจารย์, "การพัฒนาระบบควบคุมการส่องสว่างสำหรับการปลูกพืชด้วยเครือข่ายเซ็นเซอร์ไร้สาย", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT) ครั้งที่ 8 , 26 - 27 ตุลาคม 2016, กระบี่ ประเทศไทย
2016 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงและอุปกรณ์มือถือเพื่อการเรียนการสอนสำหรับการเรียนรู้เฉพาะตัว", การประชุมวิชาการระดับชาติ เกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่4 , 27 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร ประเทศไทย
2016 exวิทยา ศรีนวล, inนายสุรศักดิ์ ตั้งสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, "การพัฒนาซอฟต์แวร์ตรวจข้อสอบปรนัยโดยเทคนิคประมวลผลภาพ", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 (The 4th KU CSC Conference “Diversity of life, culture, and economy” 27th November 2016), 28 พฤศจิกายน 2016, สกลนคร สกลนคร ประเทศไทย
2016 inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้งานไอเท็มเซ็ตที่มีความสัมพันธ์กันสูง (High Associative Itemset) ในเทคนิคการค้นพบกฎความสัมพันธ์", การประชุมวิชาการระดับชาติ งานเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ครั้งที่ 4 “ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ” The 4th KU CSC Conference “Diversity of life, culture, and economy” , 27 พฤศจิกายน 2016, อำเภอเมือง สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06&BudgetYear=2016]