ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2014

1

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2014

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2014

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2014

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2014

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2014

0

Award

รางวัล ปี 2014

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 1
2014 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A Survey in a Thai Classroom on Learning Activities and Learning Problems", International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), ปีที่ 5, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 1753-1758

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2014 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, อาจารย์, inนายสุรเชษฐ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, exWu-Yuin Hwang, inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาความร่วมมือแบบเสมือนจริงตามแนวคิดของการเรียนการสอนในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์", 2014 International Conference on Ubi-Media Computing (U-Media), 12 - 14 กรกฎาคม 2014, Ulaanbaatar มองโกเลีย
2014 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, อาจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, "ลักษณะเด่นเพื่อการจําแนกเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการวิเคราะห์ภาพ", The 2014 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC2014) , 30 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2014, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
Publish Year National Conference 2
2014 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การสร้างเครื่องมือการสอนเพื่อส่งเสริมจริยธรรมอันพึงประสงค์ของนักออกแบบกราฟิกในนิสิต ระดับปริญญาตรี", The 12th International and National Conference on Engineering Education, 15 - 17 พฤษภาคม 2014, นครนายก ประเทศไทย
2014 exสิริพร อัถประเสริฐกุล, inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย", The 2nd KU CSC conference "Advance Knowledge for Wisdom of Greater Mekong Region", 2 ธันวาคม 2014, เมือง สกลนคร ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06&BudgetYear=2014]