ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2017

4

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2017

6

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2017

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2017

5

Project

โครงการวิจัย ปี 2017

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2017

0

Award

รางวัล ปี 2017

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2017 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, อาจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนายอรัญ ประกอบสัญท์, "AGC using particle swarm optimization based PID controller design for two area power system", Publisher: Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc., ปีที่ -, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 3-26
2017 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, อาจารย์, inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, inดร.นิตยา เมืองนาค, อาจารย์, "การสร้างตัวควบคุมอัตโนมัติโดยหาค่าที่เหมาะสมที่สุดของการเคลื่อนที่กลุ่มอนุภาคบนพื้นฐานตัวควบคุมพีไอดีสําหรับระบบส่งกําลังไฟฟ้าสองพื้นที่", วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์สอีสเทอร์น, ปีที่ 11, ฉบับที่ พิเศษ, สิงหาคม 2017, หน้า 87-97
Publish Year National Journal 2
2017 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, inนางสาวิณี แสงสุริยันต์, อาจารย์, inนางสาววไลลักษณ์ วงษ์รื่น, อาจารย์, "การจัดการสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์ผ้าย้อมครามสกลนคร", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ปีที่ 36, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม - มิถุนายน 2017
2017 exผศ.ดร.สราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบตรวจสอบระดับน้ำด้วยเทคนิคซิกบี", SNRU Journal of Science and Technology, ปีที่ 9, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 599-606

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 5
2017 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The E-Commerce Strategies responding to the UX Design", The 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops 2017 , 1 - 4 สิงหาคม 2017
2017 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะความสนุกกับคุณภาพการเรียนรู้โดยใช้หลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์", The 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media2017), 1 - 4 สิงหาคม 2017, ชลบุรี ประเทศไทย
2017 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, อาจารย์, inนายสุรเชษฐ์ ประสันแพงศรี, อาจารย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Investigating applications of mobile translator for assisting English vocabulary learning", The IEEE 10th International Conference on Ubi-media Computing and Workshops (Ubi-Media), 1 - 4 สิงหาคม 2017, พัทยา ชลบุรี ประเทศไทย
2017 exWu-Yuin Hwang, exMichaele Haregot, inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, อาจารย์, "Web-based hybrid virtualization laboratory to facilitate network learning: HVLab", The IEEE 2nd International Conference on Information Technology (INCIT), 2 - 3 พฤศจิกายน 2017, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
2017 inนางสาวจิตสราญ สีกู่กา, อาจารย์, inดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า, รองศาสตราจารย์, inนายรพีพงศ์ รัตนวรหิรัญกุล, อาจารย์, "Automatic voltage regulator using PID controller based on particle swarm optimization", 2017 9th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering, ICITEE 2017 Volume 2018-January, 8 January 2018, Pages 1-4, 12 ตุลาคม 2017 - 13 ตุลาคม 2018, เมือง ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 inดร.พีระ ลิ่วลม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การนำเสนอ Class Association Rules (CARs) ด้วยการพล็อตต้นไม้ไอเท็มเซ็ต (Itemsets Tree Plot): กรณีศึกษาชุดข้อมูลมะเร็งเต้านม", การประชุมวิชาการระดับประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 , 1 - 2 พฤศจิกายน 2017, ศาลายา นครปฐม ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06&BudgetYear=2017]