ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2012

2

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2012

4

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2012

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2012

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2012

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2012

0

Award

รางวัล ปี 2012

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Journal 2
2012 inดร.ศุภกิจ นนทนานันท์, รองศาสตราจารย์, inนายบุรินทร์ ช้างน้อย, อาจารย์, "Internet GIS, Based on USLE Modeling, for Assessment of Soil Erosion in Songkhram Watershed, Northeastern of Thailand", Kasetsart Journal (Natural Science), ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, มีนาคม - เมษายน 2012, หน้า 272-282
2012 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", Springer-Verlag , ปีที่ 7634, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2012, หน้า 136-139

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 2
2012 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Willingness to Share Knowledge in an Online Community: Examining the Role of Individual factors and Social Influence Factors", Hawaii International Conference on Business, 24 - 27 พฤษภาคม 2012, ฮาวาย สหรัฐอเมริกา
2012 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมาน ลอยฟ้า, inดร.สมชาย นำประเสริฐชัย, รองศาสตราจารย์, "ความต้องการห้องสมุดดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย", 14th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries (ICADL 2012), 12 - 15 พฤศจิกายน 2012, Taipei ไต้หวัน
Publish Year National Conference 2
2012 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, exศุษมา แสนปากดี, "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเสริมความจริงในงานออกแบบและตกแต่งภายใน", ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2012), 26 - 27 เมษายน 2012, เพชรบุรี ประเทศไทย
2012 exศุษมา แสนปากดี, inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการพยากรณ์ของโครงข่ายประสาทเทียมแบบวนซ้ำ", ประชุมวิชาการระดับประเทศทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (National Conference on Information Technology: NCIT2012), 26 - 27 เมษายน 2012, อื่นๆ ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06&BudgetYear=2012]