ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2015

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2015

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2015

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2015

1

Project

โครงการวิจัย ปี 2015

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2015

0

Award

รางวัล ปี 2015

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year National Journal 3
2015 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "จีเนติกอัลกอริทึมในเกมป้องกันด้วยยุทธศาสตร์ทางทหาร กรณีศึกษา เกมสคูลดีเฟนส์", วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2015, หน้า 159-171
2015 exจุลศักดิ์ ปัตโชติชัย, exจำนง วงษ์ชาชม, inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา กรณีศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ สว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร", วารสารวิชาการแพรวากาฬสินธุ์, ปีที่ 2, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2015, หน้า 101-115
2015 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, "การจัดการสื่อและองค์ความรู้เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว : เส้นทางการท่องเที่ยวสีทองกลุ่มจังหวัดสนุก", วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี), ปีที่ 7, ฉบับที่ 14, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 1-14

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายยืน ภู่วรวรรณ, รองศาสตราจารย์, "รูปแบบการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้วยกลไกเกมสำหรับเยาวชนไทย", The 8th IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U-Media'2015), 24 - 26 สิงหาคม 2015, Colombo สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06&BudgetYear=2015]