ผลงานสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2018

0

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2018

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2018

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2018

3

Project

โครงการวิจัย ปี 2018

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2018

0

Award

รางวัล ปี 2018

แนวโน้มผลงานของสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Journal

ค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยจำนวนบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Publish Year International Conference 6
2018 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, exนางสาวอรรวรรณ บุญเกิด, "An Augmented Reality-based Mobile Learning for A Personalized Learning in solar 3D system.", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, ืnanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inนางสาวฐิติพร การสูงเนิน, อาจารย์, inนางสาวฐาปนี เฮงสนั่นกูล, อาจารย์, "A Collaborative Digital Game-Based Learning with a Management.", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, ืnanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inนางสาวศรัญญา แซ่ตั้ง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Knowledge Management Success Factors in Higher Education Institutes: the Students’ Perspectives", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, NANJING สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.สุภาพ กัญญาคำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายเกรียงไกร พร้อมนฤฤทธิ์, อาจารย์, inนายวีระชัย ธนมัยมาศ, อาจารย์, "การพัฒนาทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษ 21 ที่เน้นความสนุกด้วยหลักการเกมในค่ายเยาวชนสร้างสรรค์", The 11th IEEE International Conference on Ubi-media Computing (U-Media'2018) and International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL'2018), 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inนางสาวศิริพร แสนศรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exWu-Yuin Hwang, inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, อาจารย์, exPisit Hantongchai, exYuttana Koolsue, exParichat Tetsalee, "Implementation of Internet of Things in Smart Small Greenhouse for Vegetable Safety", วิชาการ The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018) และ The 11th IEEE International Conference on Ubi-Media Computing, 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
2018 inดร.จักรนรินทร์ คงเจริญ, อาจารย์, exAthit Singnakrong, "Investigation of Visual Puppet Storytelling for Educating Elementary Students", The International Workshop on Advanced E-Learning 2018 (AEL 2018) และ The 11th IEEE International Conference on Ubi-Media Computing, 22 - 25 สิงหาคม 2018, Nanjing สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2018 exสราวุฒิ บุญเกิดรัมย์, inนายถนอมศักดิ์ วงศ์มีแก้ว, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การตรวจสอบการเจือปนของนํ้าในนํ้านมดิบ โดยใช้เซนเซอร์แบบอินเตอร์ดิจิตัล คาปาซิเตอร์", การประชุมวิชาการ งานวิจัย และพัฒนาเชิงประยุกต์ ครั้งที่ 10 10th ECTI-CARD 2018, Phitsanulok Thailand, 26 - 29 มิถุนายน 2018, พิษณุโลก ประเทศไทย
[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง https://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=04&FacultyID=49&SectionID=06&BudgetYear=2018]